Privacy Statement2019-02-27T13:47:56+02:00

PRIVACY STATEMENT
PRIVACY POLICY RAAD Maastricht B.V. :
RAAD Maastricht B.V. respecteert uw privacy en draagt zorg dat de persoonlijke informatie die er wordt verstrekt vertrouwelijk worden behandeld, volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
RAAD Maastricht B.V. gebruikt persoonsgegevens die uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en die in het kader van de dienstverlening en bedrijfsvoering nodig zijn, die nodig zijn voor een overeenkomst of wettelijk verplicht zijn.

Een overzicht van de persoonsgegevens die RAAD Maastricht B.V. verwerkt: – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer (zowel zakelijk als privé)
RAAD Maastricht B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – Ras (gegevens ID-bewijs in verband met Wwft) – Burgerservicenummer (BSN)

RAAD Maastricht B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen, ook na afloop van onze dienstverlening. RAAD Maastricht B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

RAAD Maastricht B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er zijn in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen in het kader van de dienstverlening; Dagelijks backup- en mogelijkheid voor herstelprocedures; beveiliging van netwerkverbindingen; deels wordt gewerkt met encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht naar externe partijen in het kader van de dienstverlening; implementatie van beveiligingsbeleid; implementatie van gedragscode voor personeel; geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en contracten met derden; indringeralarm op het bedrijfspand; verplicht gebruik van toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes; logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens; (sub)bewerkersovereenkomsten met derden; opslaan van gegevensbestanden binnen de beveiligde omgeving.

RAAD Maastricht B.V. verzamelt geen gegevens van de gebruikers van haar site en eventuele aanverwante diensten.
Over het algemeen kunt u deze website bezoeken, zonder enige persoonlijk identificeerbare informatie kenbaar te maken.
Maar er zijn momenten dat u ervoor kunt kiezen om persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres in te vullen.
RAAD Maastricht B.V. gebruikt uw gegevens enkel en alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van een contactlegging en om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die u aan RAAD Maastricht B.V. geeft, bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, leasen of verhuren. In alle gevallen zal de uiterste zorgvuldigheid betracht worden met uw persoonlijke gegevens.

BEVEILIGDE VERBINDING
Al uw gegevens worden via deze website verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

REAGEREN OF VRAGEN?
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, als u vragen heeft hierover of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen.

Aansprakelijkheid
De informatie op www.raadmaastricht.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is RAAD Maastricht B.V. niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten of diensten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links
Op deze site zijn diverse links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers van www.raadmaastricht.nl RAAD Maastricht B.V. heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.

Rechten van intellectuele eigendom
Deze website bevat merken en oorspronkelijke werken, zoals onder andere teksten, foto’s en slagzinnen, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merk- en/of auteursrechten. RAAD Maastricht B.V. is een geregistreerd bedrijf. Overige merken en logo’s op deze site zijn van de rechthebbende eigenaar. Ieder gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegelaten in de relevante wet- en regelgeving is niet toegestaan RAAD Maastricht B.V. behoudt al haar rechten voor.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RAAD Maastricht B.V. mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Informatie over toepassing van cookies op deze website
Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker met als mogelijke doelen:
Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen.
Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website.
Commercieel: om het klikgedrag van de individuele bezoeker te volgen en op basis van deze informatie commerciële acties te doen, bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie naar aanleiding van specifiek klikgedrag.
Er zijn veel soorten cookies, maar de nieuwe wetgeving maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies zijn niet aan de regelgeving gebonden. De niet-functionele cookies wel, waaronder dus ook de analytische en commerciële. Tot de laatste behoren ook de cookies die bijvoorbeeld Google Analytics en veel social sharing buttons van sociale medianetwerken zetten.

Welke cookies worden op deze site gebruikt en met welk doel?
Deze website maakt geen gebruik van cookies!

Tot slot beschikt deze website over buttons om informatie van deze website te delen op uw (eventuele) sociale medianetwerken (bijv. Twitter en Facebook). Deze sociale netwerken plaatsen ook cookies voor zowel functionele, analytische als commerciële doeleinden. Het betreft hier ondermeer cookies van:
Twitter.com
Facebook.com
Google Plus

Hoe kunt u cookies weigeren of verwijderen?
Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies weigeren en eventueel al geplaatste cookies verwijderen. Er zijn diverse soorten internetbrowsers (bijv. Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari) en de wijze van instellen varieert. Raadpleeg daarom de help-functie van uw internetbrowser om uw cookie-instellingen desgewenst aan te passen. Houd er rekening mee dat het aanpassen van uw instellingen effect kan hebben op alle sites die u bezoekt.

Als relatie van RAAD Maastricht B.V. kunt u een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Verwijderen kan enkel wanneer de wettelijke bewaartermijn verlopen is. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan:
RAAD Maastricht B.V.
Ambyerstraat Noord 74A
6225 EG Maastricht
info@raadmaastricht.nl

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u contact met ons opnemen.