Disclaimer

Home / Disclaimer

Disclaimer

De website van Raad Maastricht B.V. is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Raad Maastricht B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Raad Maastricht B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Alle Rechten voorbehouden.

Niets uit deze website mag worden veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raad Maastricht B.V. Elk gebruik van dit materiaal ten behoeve van reclame en of activiteiten van gelijke strekking is expliciet verboden en zal juridisch worden vervolgd. Raad Maastricht B.V. wil een ieder verzoeken om dergelijke activiteiten of een verdenking hiervan te melden. Raad Maastricht B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Restricted rights.

Except for agreed Internet operational purposes, no part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, recording, or otherwise, without prior permission of Raad Maastricht on behalf of the copyright holders. Any use of this material to target advertising or similar activities is explicitly forbidden and will be prosecuted. Raad Maastricht B.V. requests to be notified of any such activities or suspicions thereof.